ගුරු උපදේශක මණ්ඩලය

Mrs W L P Wijesinghe

Primary (Horana)

Mrs M W Sriyalatha English (Horana)

Mrs B W P Manorathna

Primary (Bulathsinhala)

Mr B A Mangala Priyantha

Art (Bandaragama)

Mrs R G Irangani

Home Economics (Bulathsinhala)

Mr R N Walpita

English (Bulathsinhala)

Mr K N Kithsiri

English (Bandaragama)

Mr W A D Kularathna

English (Bandaragama)

Mrs S Jayasekara

English (Horana)

Mr K.G Anura

ICT (Horana

Mrs S S Gamage

Dancing (Bulathsinhala)

Mr J Mahinda

Health and Physical Education (Bandaragama)

Mrs G W B S S Weerasekara

Art (Bulathsinhala)

Mrs K S Ranjani

Social Science (Horana)

Mrs P Abeysinghe

Dancing (Horana)

Mrs Vanitha Walpitage

Social Science (Bandaragama)

Mr S M Abeysinghe

Health and Physical Education (Bulathsinhala)

Mr S C Wathsala Navasivayam

Primary(TM) (Bulathsinhala)

Mrs A K H Kularathna

Agriculture (Bulathsinhala)

Mrs W A Pushpakanthi

Social Science(Bulathsinhala)

Mrs D M Karunacharya Sinhala (Horana)

Mrs B C Rohini

Music (Horana)

Mrs J A D S Jayasinghe

Primary (Horana)

Miss M I M Mayadunne

English (Bulathsinhala)

Mrs M Maheshwari

Second Langauge (Horana)

Mr R A C Rupasinghe

PTS (Horana)

Mrs D D K H P Dalkandura

Drama and Theatre (Horana)

Mrs U G A N Gunawardhana Special Education (Horana)

Mrs G D R Perera

Primary (Horana)

Mrs O P N M Perera

Home Economics (Bandaragama)

Mrs C D Wickramaarachchi

Buddhism (Bulathsinhala)

Mr U H Kudawithana

Geography (Horana)

Mr S Sirilal

Commerce (Bulathsinhala)

Mrs H S Ramyalatha

Music (Bulathsinhala)

Mrs G V B V M Weerasekara

Primary (Bulathsinhala)

Mr A M A Aman

Mathematic (TM) (Bulathsinhala)

Mrs A D P Athavuda

Primary (Bandaragama)

Mrs T A H K Wijesinghe

Dancing (Bandaragama)

Mrs K L D Chandani

Sinhala (Bandaragama)

Mr K W S C Udayakumara

Non-Formal (Bulathsinhala)

Mrs Saroja Kannangara

Music (Bandaragama)

Mr N G N Senarathna

Primary (Badaragama)

Mr D M S Dissanayake

Primary (Sports)

(Zonal Office)