12-13 ශ්‍රේණි

භෞතික විද්‍යාව

රසායන විද්‍යාව

ජීව විද්‍යාව

කෘෂි විද්‍යාව

සංයුක්ත ගණිතය

තොරතුරු තාක්ෂණය

ව්‍යාපාර සංඛ්‍යානය

තර්කනය හා විද්‍යාත්මක ක්‍රමය

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

භූගෝල විද්‍යාව

දේශපාලන විද්‍යාව

ඉතිහාසය

ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව