විෂය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය

Mrs K T D Wimalasiri

Deputy Zonal Director (Education Development)

SLEAS II

Mrs J S Samanmali

ADE (Sinhala) - SLEAS III

Mr W A D R Kumara

ADE (Science) - SLEAS III

Mrs Badhra Upashanthi

ADE (Mathematics) - SLEAS III

Mrs D M Edirimanne

ADE (English) - SLEAS III

Mrs K A C Rasanjalee

DDE (Social Science) - SLEAS II


Mr I C Gamage

ADE(Special Education)-SLEAS III

Mr M Chandramohan

ADE (Tamil Medium) - Acting

Mr M D K Asela

ADE (Religion) - SLEAS III


Mrs U Y L Pradeepika

ADE (Primary) - SLEAS III

Mrs K S A D H S Wickramasinghe

DDE (Counseling and Technology) - SLEAS II

Mrs D Jayakody

ADE(Non-formal Education)-Acting

Mrs K A Mallika

ADE (Aesthetic) - SLEAS III


Mr G M Padmashanka

ADE (Health and Physical Education) - Acting