සවියෙන් පෙරට -

වෙබ් අඩවිය නිර්මාණය

Mr. K. G. Anura

( ICT HORANA - ISA)

G.D.T Priyanjith

ICT Teacher

Computer Resource Center

Taxila Central College

K.R Nandana Kumudu

ICT Teacher

HP/Hr/Ingiriya Gamini Central College

M.D.C. Sandamali Wijegunarathne

ICT Teacher

WP/Hr/Remuna M.V.

K.I Dilanjani Hewavitharana

ICT Teacher

WP/Hr/Deepaloka M.V.