ගණිතය

1 වාරය

 1. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් උපකාරකය, ඇගයීම, පිළිතුරු

 2. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් උපකාරකය, ඇගයීම, පිළිතුරු

විඩියෝ 1

විඩියෝ 2

 1. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් උපකාරකය, ඇගයීම, පිළිතුරු

 2. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් උපකාරකය, ඇගයීම, පිළිතුරු

 3. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් උපකාරකය, ඇගයීම, පිළිතුරු

විඩියෝ 1

වීඩියෝ 2

 1. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් උපකාරකය, ඇගයීම, පිළිතුරු

විඩියෝ 1

විඩියෝ 2

විඩියෝ 3

 1. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් උපකාරකය, ඇගයීම, පිළිතුරු

වීඩියෝ 1

විඩියෝ 2

විඩියෝ 3

 1. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් උපකාරකය, ඇගයීම, පිළිතුරු

 2. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් උපකාරකය, ඇගයීම, පිළිතුරු

 3. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් උපකාරකය, ඇගයීම,පිළිතුරු

 4. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

2 වාරය

12. ඒකකය

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

13. ඒකකය

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

14. ඒකකය

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

15. ඒකකය

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

16. ඒකකය

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

17. ඒකකය

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

18. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

19. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

20. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

21. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

22. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

23. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

3 වාරය

24. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

25. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

26. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

27. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

28. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

29. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

30. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

31. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

32. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

33. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

34. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

35. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

36. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු