පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්

1 වාරය

 1. තේමාව

  1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

   1. 1.1 ඉගෙනුම් උපකාරකය

   2. 1.2 ඉගෙනුම් උපකාරකය

   3. 1.3 ඉගෙනුම් උපකාරකය

   4. 1.4 ඉගෙනුම් උපකාරකය

2.ඇගයීම

3. පිළිතුරු

 1. තේමාව

  1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

   1. 2.1ඉගෙනුම් උපකාරකය

   2. 2.2 ඉගෙනුම් උපකාරකය

   3. 2.3 ඉගෙනුම් උපකාරකය

   4. 2.4 ඉගෙනුම් උපකාරකය

   5. 2.5 ඉගෙනුම් උපකාරකය

2.ඇගයීම

3. පිළිතුරු

 1. තේමාව

  1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

   1. 3.1 ඉගෙනුම් උපකාරකය

   2. 3.2 ඉගෙනුම් උපකාරකය

   3. 3.3 ඉගෙනුම් උපකාරකය

   4. 3.4 ඉගෙනුම් උපකාරකය

   5. 3.4 ඉගෙනුම් උපකාරකය

2.ඇගයීම

3. පිළිතුරු

 1. තේමාව

  1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

   1. 4.1.ඉගෙනුම් උපකාරකය

    1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

   2. 4.2.ඉගෙනුම් උපකාරකය

    1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

   3. 4.3.ඉගෙනුම් උපකාරකය

   4. 4.4 ඉගෙනුම් උපකාරකය

2.ඇගයීම

3. පිළිතුරු

5. තේමාව

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

2.ඇගයීම

3. පිළිතුරු

6. තේමාව

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

  1. 6.1 ඉගෙනුම් උපකාරකය

   1. ඉගෙනුම් උපාකරකය

  2. 6.2 ඉගෙනුම් උපකාරකය

  3. 6.3 ඉගෙනුම් උපකාරකය

2.ඇගයීම

3. පිළිතුරු

2 වාරය