බුද්ධ ධර්මය

1 වාරය

 1. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක, ඇගයීම, පිළිතුරු

 2. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක, ඇගයීම, පිළිතුරු

 3. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක, ඇගයීම, පිළිතුරු

4.පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය හා ඇගයීම

 2. පිළිතුරු

5. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක, ඇගයීම, පිළිතුරු

6.පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක, ඇගයීම, පිළිතුරු

7.පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

8.පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

9 සහ 10 පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

11. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

12 සහ 13 පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

14. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

15. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

16. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

17. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

18. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

19. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

20. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

21. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

22. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

23. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

24. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

25.පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

2 වාරය

 1. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

 2. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

 3. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

 4. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

 5. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

 6. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

 7. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

 8. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

9.පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

10.පාඩම

1.ඉගෙනුම් ආධාරකය

2.ඇගයීම

3.පිළිතුරු

11.පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු