දෙමළ

1 වාරය

 1. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරකය, ඇගයීම හා පිලිතුරු

2. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

2 වාරය

3. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිලිතුරු

4. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිලිතුරු

3 වාරය

5. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිලිතුරු

6. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිලිතුරු