මව්බස

2 වාරය

6.පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරකය හා ඇගයීම

  2. පිළිතුරු

7.පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

8.පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක හා ඇගයීම

 2. පිළිතුරු

9. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය හා ඇගයීම

 2. පිළිතුරු

10.පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය හා ඇගයීම

 2. පිළිතුරු

11. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

12 පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

13 පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු


3 වාරය

 1. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

 2. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

 3. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු