පරිසරය ආශ්‍රිත ක්‍රියාකාරකම්

3 වාරය

12. තේමාව

  1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

13. තේමාව

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

14. තේමාව

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

15. තේමාව

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

16. තේමාව

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු