මව්බස

2 වාරය

6 පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

7 පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

8 පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක හා ඇගයීම

  2. පිළිතුරු

9 පාඩම

1.ඉගෙනුම් ආධාරක හා ඇගයීම

2.පිළිතුරු

10 පාඩම

1.ඉගෙනුම් ආධාරක හා ඇගයීම

3.පිළිතුරු

3 වාරය

 1. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

 2. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

 3. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු