මව්බස

2 වාරය

7. පාඩම

  1. පෙළපොත , ඇගයීම

  2. පිළිතුරු

  3. .ගුරු මාර්ගෝපදේශය හා ඇගයීම

  4. පිළිතුරු

8. පාඩම

1.කියවීම් පොත

2.ගුරු මාර්ගෝපදේශය හා ඇගයීම

9. පාඩම

1.කියවීම් පොත

2.ගුරු මාර්ගෝපදේශය හා ඇගයීම

3.පිළිතුරු

10. පාඩම

1.කියවීම් පොත

2.ගුරු මාර්ගෝපදේශය හා ඇගයීම

3.පිළිතුරු

11 පාඩම

1.කියවීම් පොත

2.ගුරු මාර්ගෝපදේශය , පිළිතුරු

12.පාඩම

1.කියවීම් පොත

2.ගුරු මාර්ගෝපදේශය , පිළිතුරු

13. ගුරු මාර්ගෝපදේශය , පිළිතුරු‍

14.ගුරු මාර්ගෝපදේශය , පිළිතුරු

15.ගුරු මාර්ගෝපදේශය , පිළිතුරු

16.ගුරු මාර්ගෝපදේශය , පිළිතුරු

17.ගුරු මාර්ගෝපදේශය , පිළිතුරු

18.ගුරු මාර්ගෝපදේශය , පිළිතුරු

19. ගුරු මාර්ගෝපදේශය , පිළිතුරු

20.ගුරු මාර්ගෝපදේශය

21.ගුරු මාර්ගෝපදේශය , පිළිතුරු

22.ගුරු මාර්ගෝපදේශය , පිළිතුරු

23.ගුරු මාර්ගෝපදේශය , පිළිතුරු

24.ගුරු මාර්ගෝපදේශය

25.ගුරු මාර්ගෝපදේශය

26.ගුරු මාර්ගෝපදේශය

27.ගුරු මාර්ගෝපදේශය

28.ගුරු මාර්ගෝපදේශය

29.ගුරු මාර්ගෝපදේශය , පිළිතුරු

30.ගුරු මාර්ගෝපදේශය , පිළිතුරු

31.ගුරු මාර්ගෝපදේශය , පිළිතුරු

32.ගුරු මාර්ගෝපදේශය , පිළිතුරු

33.ගුරු මාර්ගෝපදේශය , පිළිතුරු

34.ගුරු මාර්ගෝපදේශය , පිළිතුරු3 වාරය


13. පාඩම

  1. කියවීම් පොත

14 පාඩම

  1. කියවීම් පොත, ඇගයීම

15 පාඩම

  1. කියවීම් පොත , ඇගයීම

16 පාඩම

1.කියවීම් පොත

2.ඇගයීම

3.පිළිතුරු

17 පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු