ස්වයං ඉගෙනුම් උපකාරක

කට්ටල 01

 1. සිංහල

 2. විභව්‍යතාමාන

 3. ඉංශ්‍රීසි

 4. ගණිතය

 5. පරිසරය

කට්ටල 02

 1. සිංහල

 2. විභව්‍යතාමාන

 3. ඉංශ්‍රීසි

 4. ගණිතය

 5. පරිසරය

කට්ටල 03

 1. සිංහල

 2. විභව්‍යතාමාන

 3. ඉංශ්‍රීසි

 4. ගණිතය

 5. පරිසරය