ගණිතය

1 වාරය

 1. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරකය හා ඇගයීම

  2. පිළිතුරු

 2. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

 3. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් උපකාරකය , ඇගයීම හා පිළිතුරු

 4. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් උපකාරකය හා ඇගයීම

  2. පිළිතුරු

 5. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් උපකාරකය හා ඇගයීම

  2. පිළිතුරු

 6. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් උපකාරකය හා ඇගයීම

  2. පිළිතුරු

 7. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් උපකාරකය හා ඇගයීම

  2. පිළිතුරු

 8. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් උපකාරකය හා ඇගයීම

  2. පිළිතුරු

 9. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

 10. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

 11. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

12. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

2 වාරය

13. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය , ඇගයීම හා පිළිතුරු

14. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

15. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

16. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

17. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය හා ඇගයීම

 2. පිළිතුරු

18. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

19. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

20. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

21. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

22. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

23. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

24. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

3 වාරය

25. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

26. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

27. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

28. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

29. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

30. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

31. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

32. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

33. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

34. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

35. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

36. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් උපකාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු