ස්වයං ඉගෙනුම් උපකාරක

1 වාරය

 1. මුල් පිටුව

 2. සිංහල

 3. විභව්‍යතාමාන

 4. ඉංශ්‍රීසි

 5. ගණිතය

 6. පරිසරය

3 වාරය

 1. මුල් පිටුව

 2. සිංහල

 3. විභව්‍යතාමාන

 4. ඉංශ්‍රීසි

 5. ගණිතය

 6. පරිසරය