10 ශ්‍රේණිය

සිංහල

විද්‍යාව

ගණිතය

ඉංග්‍රීසි

ඉතිහාසය

තොරතුරු තාක්ෂණය

සෞඛ්‍යය

කෘෂි හා ආහාර තාක්ෂණය

ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව

නිර්මානකරණය

ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණය

ව්‍යවසායකත්ව අධ්‍යයනය

පුරවැසි අධ්‍යාපනය

භූගෝලය

දෙමළ

නාට්‍යකරණය

සංගීතය

නැටුම්

චිත්‍ර

සිංහල සාහිත්‍ය හා රසාස්වාදය

බුද්ධාගම

සන්නිවේදනය හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය

වාර පරීක්ෂණ

ස්වයං ඉගෙනුම් උපකාරක

පුනරීක්ෂණ පාඩම්

ස්වයං ඇගයීම්