විද්‍යාව

1 වාරය

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

  1. චලිතය පිළිබඳ නිච්ටන් නියම

  2. ඉගෙනුම් ආධාරකය 1

  3. ඉගෙනුම් ආධාරකය 2

  4. පිළිතුරු

 2. ඉගෙනුම් ආධාරකය

  1. ජීවයේ රසායනික පදනම

  2. ඉගෙනුම් ආධාරකය

  3. ඇගයීම

  4. පිළිතුරු

 3. ඉගෙනුම් ආධාරකය

  1. පීඩනය

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

 4. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

5. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

6. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

7. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

8. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

9. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

10. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

11. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

12. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

13. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

14. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

2 වාරය

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

  1. ජෛව ලෝකය

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

 2. ඉගෙනුම් ආධාරකය

  1. රසායනික බන්ධන - 1

  2. රසායනික බන්දන - 2

  3. ඇගයීම

  4. පිළිතුරු

 3. ඉගෙනුම් ආධාරකය

  1. ජීවයේ අඛණ්ඩතාවය

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

 4. පාඩම

1.ඉගෙනුම් ආධාරකය

13. පාඩම

1.ඉගෙනුම් ආධාරකය