ව්‍යාපාර හා ගිණුම්කරණය

1 වාරය

  1. පාඩම

   1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

   2. පිළිතුරු

  2. පාඩම

   1. ඉගෙනුම් ආධාරකය හා ඇගයීම

   2. පිළිතුරු

  3. පාඩම

   1. ඉගෙනුම් ආධාරක

   2. ඇගයීම

   3. පිළිතුරු

3 වාරය

12. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ගෙනුම් ආධාරක 1

  3. ඇගයීම

  4. පිළිතුරු

8. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

9. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

2 වාරය

7. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

10. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක 1

  2. ඉගෙනුම් ආධාරක 2

  3. ඉගෙනුම් ආධාරක 3

  4. ඇගයීම

  5. පිළිතුරු

5. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

6. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු