නැටුම්

1 වාරය

1. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  1. වීඩියෝ 1

  2. වීඩියෝ 2

  3. වීඩියෝ 3

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

2. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

3. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක 1

 2. ඉගෙනුම් ආධාරක හා ඇගයීම 2

 3. ඉගෙනුම් ආධාරකය 2

4. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක හා ඇගයීම

 2. පිළිතුරු

5. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

6. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

7. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

8. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

2 වාරය

1. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  1. වීඩියෝ 1

  2. වීඩියෝ 2

  3. විඩියෝ 3

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

2. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය,ඇගයීම හා පිළිතුරු

3. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

4. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

5. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

6. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක 1

 2. ඉගෙනුම් ආධාරක 11

 3. ඇගයීම හා පිළිතුරු

7. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය හා ඇගයීම

 2. පිළිතුරු

8. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය 01

 2. ඉගෙනුම් ආධාරකය 02

9. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය හා ඇගයීම

 2. පිළිතුරු

10. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

3 වාරය

 1. ක්‍රියාකාරකම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

 2. ක්‍රියාකාරකම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරකය හා ඇගයීම

 3. ක්‍රියාකාරකම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරකය හා ඇගයීම

 4. ක්‍රියාකාරකම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරකය ,ඇගයීම හා පිළිතුරු

 5. ක්‍රියාකාරකම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරකය 1

  2. ඉගෙනුම් ආධාරකය 2

 6. ක්‍රියාකාරකම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

 7. ක්‍රියාකාරකම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

 8. ක්‍රියාකාරකම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

 9. ක්‍රියාකාරකම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

10. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම හා පිළිතුරු

11.ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු