සිංහල සාහිත්‍ය හා රසාස්වාදය

1 වාරය

  1. පාඩම

   1. ඉගෙනුම් ආධාරක 1

   2. ඉගෙනුම් ආධාරකය 2

   3. ඉගෙනුම් ආධාරකය 3

   4. ඇගයීම හා පිළිතුරු

  2. පාඩම

   1. ඉගෙනුම් ආධාරක

   2. ඇගයීම

   3. පිළිතුරු

  3. පාඩම

   1. ඉගෙනුම් ආධාරක

   2. ඇගයීම

   3. පිළිතුරු

2 වාරය

4. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

5. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

6. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

3 වාරය

7. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

8. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

9. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු