3 කාණ්ඩය

ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

සෞඛ්‍ය හා ශාරිරික අධ්‍යාපනය

කෘෂී හා ආහාර තාක්ෂණය

නිර්මානකරණය