තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

1 වාරය

1.පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක 1 2 3

 2. ඇග‍යීම

 3. පිළිතුරු

2.පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇග‍යීම

 3. පිළිතුරු

3.පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇග‍යීම

 3. පිළිතුරු

2 වාරය

4.පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇග‍යීම

 3. පිළිතුරු

5. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇග‍යීම

 3. පිළිතුරු

6. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇග‍යීම

 3. පිළිතුරු

3 වාරය

7. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇග‍යීම

 3. පිළිතුරු

8. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇග‍යීම

 3. පිළිතුරු

9. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇග‍යීම

 3. පිළිතුරු