සන්නිවේදන හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය

1 වාරය

1 පාඩම

1.ඉගෙනුම් ආධාරකය

2.ඇගයීම

3.පිළිතුරු

2.පාඩම

1.ඉගෙනුම් ආධාරකය

2.ඇගයීම

3.පිළිතුරු

3.පාඩම

1.ඉ‍ගෙනුම් ආධාරකය

2.ඇගයීම

3.පිළිතුරු

4.පාඩම

1.ඉගෙනුම් ආධාරකය

2.ඇගයීම

3.පිළිතුරු

2 වාරය


3 වාරය

5 පාඩම

1.ඉගෙනුම් ආධාරකය

2.ඇගයීම

3.පිළිතුරු

6 පාඩම

1.ඉගෙනුම් ආධාරකය