විද්‍යාව

2 වාරය

  1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

    1. මානව දේහ ක්‍රියාවලි

    2. ඇගයීම

    3. පිළිතුරු