තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

1 වාරය

2 වාරය

3. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

4. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක 1

 2. ඉගෙනුම් ආධාරක 2

 3. ඇගයීම

 4. පිළිතුරු


3 වාරය

5. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

6. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු