ගෘහ ආර්ථික විද්‍යාව

2 වාරය

5.3 නිපුණතාවය

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

6.2 නිපුණතාවය

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

6. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

3 වාරය

9.1 නිපුණතාවය

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

12.1 නිපුණතාවය

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

9. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු