6 ශ්‍රේණිය

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

ගණිතය

විද්‍යාව

ඉංග්‍රිසි

ඉතිහාසය

බුද්ධධර්මය

භූ ගෝලය

පුරවැසි අධ්‍යාපනය

දෙමළ

චිත්‍ර

නැටුම්

සංගීතය

නාට්‍ය හා රංග කලාව

සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ප්‍රා.තා.කු

ස්වයං ඉගෙනුම් උපකාරක

වාර පරීක්ෂණ