තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

1 වාරය

2 වාරය

3. පාඩම

    1. ඉගෙනුම් ආධාරක 1

    2. ඉගෙනුම් ආධාරක 11

    3. ඇගයීම

    4. පිළිතුරු

4.පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු


3 වාරය

5.පාඩම

    1. ඉගෙනුම් ආධාරක 1

    2. ඉගෙනුම් ආධාරකය 2

    3. ඇගයීම

    4. පිළිතුරු

6.පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු