විද්‍යාව

1 වාරය

 1. තේමාව 1

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

 2. තේමාව 02

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

 3. තේමාව 03

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

2 වාරය

 1. තේමාව 4

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක 1

  2. ඉගෙනුම් ආධාරක 2

  3. ඇගයීම

  4. පිළිතුරු

 2. තේමාව 5

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

 3. තේමාව 6

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

 4. තේමාව 7

  1. ඉගෙනුම් ආධාරකය 1

  2. ඉගෙනුම් ආධාරකය 2

  3. ඉගෙනුම් ආධාරකය 3

  4. Full Note

 5. තේමාව 8

1.ඉගෙනුම් ආධාරක


3 වාරය

 1. තේමාව 09

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

 2. තේමාව 10

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

 3. තේමාව 11

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

4.තේමාව 12

1. ඉගෙනුම් ආධාරක