7 ශ්‍රේණිය

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය

ගණිතය

විද්‍යාව

ඉංග්‍රිසි

ඉතිහාසය

බුද්ධ ධර්මය

භූගෝලය

පුරවැසි අධ්‍යාපනය

දෙමළ

චිත්‍ර

නැටුම්

සංගීත

නාට්‍ය හා රංග කලාව

සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ප්‍රා.තා.කු

වාර පරීක්ෂණ

ස්වයං ඉගෙනුම් උපකාරක