තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

2 වාරය

3.පාඩම

   1. ඉගෙනුම් ආධාරක 1

   2. ඉගෙනුම් ආධාරක 11

   3. ඇගයීම

   4. පිළිතුරු

4.පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු


3 වාරය

5.පාඩම

    1. ඉගෙනුම් ආධාරක

    2. ඇගයීම

    3. පිළිතුරු

6.පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු