විද්‍යාව

1 වාරය

තේමාව 1

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක, ඇගයීම, පිළිතුරු

   1. කොටස

   2. කොටස

   3. කොටස

   4. කොටස

තේමාව 2

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

තේමාව 3

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

තේමාව 4

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

තේමාව 5

1.ඉගෙනුම් ආාධාරකය

2 වාරය

තේමාව 6

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

තේමාව 7

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක, ඇගයීම

  2. ඉගෙනුම් ආධාරකය 1

  3. ඉගෙනුම් ආධාරකය 2

  4. ඉගෙනුම් ආධාරකය 3

  5. ඉගෙනුම් ආධාරකව 4

තේමාව 8

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

තේමාව 9

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු


3 වාරය

තේමාව 10

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

තේමාව 11

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක, ඇගයීම

 2. පිළිතුරු

තේමාව 12

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක, ඇගයීම

 2. පිළිතුරු

තේමාව 13

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක 1

 2. ඉගෙනුම් ආධාරක 2

 3. ඉගෙනුම් ආධාරක 3

තේමාව 14

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

තේමාව 15

1.ඉගෙනුම් ආධාරකය