තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

1 වාරය

  1. පාඩම

    1. ඉගෙනුම් ආධාරක

    2. ඇගයීම

    3. පිළිතුරු

2. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

2 වාරය

3. පාඩම

    1. ඉගෙනුම් ආධාරක

    2. ඇගයීම

    3. පිළිතුරු

4. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු


3 වාරය

5. පාඩම

    1. ඉගෙනුම් ආධාරක

    2. ඇගයීම

    3. පිළිතුරු

6. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක 1

 2. ඉගෙනුම් ආධාරක 11

 3. ඇගයීම

 4. පිළිතුරු