ප්‍රා.තා.කු

1 වාරය

  1. පාඩම

   1. ඉගෙනුම් ආධාරක

   2. ඇගයීම

   3. පිළිතුරු

  2. පාඩම

   1. ඉගෙනුම් ආධාරක

   2. ඇගයීම

   3. පිළිතුරු


2 වාරය

3. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

4. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු


3 වාරය

5. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

6. පාඩම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු