විද්‍යාව

1 වාරය

තේමාව 1

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක, ඇගයීම

 2. පිළිතුරු

තේමාව 2

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

තේමාව 3

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

තේමාව 4

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

තේමාව 5

1.ඉගෙනුම් ආධාරක

3 වාරය

තේමාව 11

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

තේමාව 12

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

තේමාව 13

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

තේමාව 14

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

තේමාව 15

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු