9 ශ්‍රේණිය

සිංහල

ගණිතය

ඉංග්‍රිසි

විද්‍යාව

භූ ගෝලය

බුද්ධාගම

දෙමළ

පුරවැසි අධ්‍යාපනය

ඉතිහාසය

චිත්‍ර

නැටුම්

සංගීත

නාට්‍ය හා රංග කලාව

සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය

තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

ප්‍රා.තා.කු

ස්වයං ඉගෙනුම් උපකාරක

වාර පරීක්ෂණ

ස්වයං ඇගයීම්