තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණය

1 වාරය

2 වාරය

3. පාඩම

   1. ඉගෙනුම් ආධාරක

   2. ඇගයීම

   3. පිළිතුරු

4. පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු


3 වාරය

5.පාඩම

   1. ඉගෙනුම් ආධාරක

   2. ඇගයීම

   3. පිළිතුරු

6.පාඩම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු