නර්තනය

1 වාරය

1. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක, ඇගයීම, පිළිතුරු

  1. වීඩියෝ 1

  2. වීඩියෝ 2

2. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

3. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

4. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

5. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක, ඇගයීම හා පිළිතුරු

6. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

7. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය,ඇගයීම හා පිළිතුරු

8. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

9. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

2 වාරය

1. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

2. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

3. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක, ඇගයීම, පිළිතුරු

4. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  1. විඩියෝ 1

  2. විඩියෝ 2

  3. විඩියෝ 3

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

5. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

6. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරකය හා ඇගයීම

 2. පිළිතුරු

7. ක්‍රියාකාරකම

 1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ඇගයීම

 3. පිළිතුරු

3 වාරය

 1. ක්‍රියාකාරකම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

 2. ක්‍රියාකාරකම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

 3. ක්‍රියාකාරකම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරකය,ඇගයීම හා පිළිතුරු

 4. ක්‍රියාකාරකම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

 5. ක්‍රියාකාරකම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

 6. ක්‍රියාකාරකම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

 7. ක්‍රියාකාරකම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක ,ඇගයීම හා පිළිතුරු

 8. ක්‍රියාකාරකම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

 9. ක්‍රියාකාරකම

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු