විද්‍යාව

1 වාරය

තේමාව 1

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

තේමාව 2

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඉගෙනුම් ආධාරක 1

  3. ඇගයීම

  4. පිළිතුරු

තේමාව 3

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

තේමාව 4

  1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

තේමාව 5

  1. ඉගෙනුම් ආධාරකය

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

3 වාරය

තේමාව 14

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

තේමාව 15

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

තේමාව 16

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

තේමාව 17

  1. ඉගෙනුම් ආධාරක

  2. ඇගයීම

  3. පිළිතුරු

තේමාව 18

1.ඉගෙනුම් ආධාරක

2.ඇගයීම

3.පිළිතුරු