සිසු දරුවන්ට

ජීවන ජය මග

පාඩම් කිරීමට සුදුසු වෙලාව

සංකල්ප සිතියම

ආදරය සමග පණිවුඩයක්

ආවේග පාලනයට පහසු මගක්

පාඩම් කරමු 02

ජීවිතය දිනන්නට

පාඩම් කරමු 03