தரம் 10

தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கியம்

விஞ்ஞானம்

விஞ்ஞானம்

ஆங்கிலம்

வரலாறு

ICT

குஷி வித்யா

வீட்டு அறிவியல்

வடிவமைப்பு தொழில்நுட்பம்

வணிக மற்றும் கணக்கியல் ஆய்வுகள்

தொழில் முனைவோர் ஆய்வுகள்

குடிமக்கள் கல்வி

நிலவியல்

இரண்டாவது மொழி சிங்களம்

நாடகம் மற்றும் தியேட்டர்

சங்கீதம்

நடனம்

சித்திரம்

தமிழ் இலக்கியம் மற்றும் சுவை