தரம் 8

தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கியம்

கணிதம்

விஞ்ஞானம்

ஆங்கிலம்

வரலாறு

சைவநெறி

நிலவியல்

குடிமை கல்வி

சிங்கள

சித்திரம்

நடனம்

சங்கீதம்

நாடகமும் அரங்கியலும்

சுகாதாரமும் உடற்கல்வியும்

ICT

P.T.S