සවියෙන් පෙරට - අපි එකට


e - ඉගෙනුම් පාසල

හොරණ අධ්‍යාපන කලාපය

හොරණ කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය - අධ්‍යාපන සංවර්ධන අංශය

දැක්ම

පුබුදමු ගුණ නැණ

මෙහෙවර

කාර්යක්ෂමතාව, ඵලදායීතාව, නිර්මාණශීලීත්වය සහ සුහදශීලී සේවය තුළින් කලාපයේ අධ්‍යාපන සංවර්ධනය නව ඉසව්වක් කරා ගෙනයාමට කටයුතු කිරීම මගින් ගුණවත් හා නැණවත් සිසු පරපුරක් බිහි කිරීම.

නව කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමන්

ජේ.ඩී.එල්.වී.කේ ජාසිංහ මයා

හිටපු කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂතුමන්ගේ පණිවිඩය

කොවිඩ් 19 තත්ත්වය හමුවේ පාසල් වසා තැබීමට සිදු වීම නිසා විවිධ මාර්ග ගත ක්‍රම ඔස්සේ සිසුන්ගේ ඉගෙනීම් කටයුතු අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යාමට පාසල්, කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාල, පළාත් අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තු හා අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය මට්ටමින් විවිධ ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කරන ලදි. එහෙත් සියලුම සිසුන්ට මාර්ග ගත ක්‍රම ඔස්සේ සජීවීව ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ වීම අපහසු බව නිරීක්ෂණය වී ඇත.

කාර්යභාරය

  1. කලාපයේ අධ්‍යාපන සංවර්ධනයට අදාළව වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලසුම සකස් කිරීම, ක්‍රියාත්මක කිරීම හා නියාමනය

  2. කලාප මට්ටමේ ගුරු පුහුණු, සේවාස්ථ සහ සිසු සංවර්ධන වැඩසටහන් සංවිධානය හා පැවැත්වීම

  3. ජාතික විභාග ඉලක්ක කරගනිමින් කලාපයේ ප්‍රතිඵල ඉහළ අගයක පවත්වාගැනීම තහවුරු කිරීම සඳහා සුවිශේෂ ප්‍රතිඵල සංවර්ධන වැඩසටහන් නිර්මාණය කිරීම, සංවිධානය හා ක්‍රියාත්මක කිරීම

e- Learning School Horana zone Youtube චැනලය වෙත සම්බන්ධ වීමට මෙහි logo මත Click කරන්න